درباره خانه بهداشت کهریز الهیه

     
نام روستای اصلی:   کهریز الهیه
   
آدرس:   کرمانشاه ،  شهرک الهیه ، روستای کهریز الهیه
      
کد پستی:   6717131165
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   8302245  -  0831
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  --