درباره خانه بهداشت کرناچی

    
نام روستای اصلی:   کرناچی
   
آدرس:   کرمانشاه ، جاده سنندج ،  مقابل شهرک شهید باهنر ، روستای کرناچی
      
کد پستی:   6719335367
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   4280035  -  0831
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  ---