درباره خانه بهداشت شهید عسگری

     
  
نام :  شهرک  شهید عسگری 
   
آدرس خانه بهداشت :   کرمانشاه ، کیلومتر 6 جاده سنندج ، مقابل  ایران گاز 
      
کد پستی:   6719975931
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   2242479  -   0831
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  -