درباره خانه بهداشت دره دوزخ

نام روستای اصلی:   دره دوزخ
    
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد دهستان جلاوند، ، روستای دره دوزخ
       
کد پستی:   --
      
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
    

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  انارک ، انارک علیا ، انارک سفلی ، مولی  ، خروناون