درباره خانه بهداشت گلیانه علی باقر

   
نام روستای اصلی:   گلیانه علی باقر
      
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد دهستان عثمانوند، روستای گلیانه علی باقر
      
کد پستی:   6716154163
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    دره دوزخ ،انارک سفلی ، انارک علیا ، انارک وسطی ، سرخه دره ، مولی ، خرونان