درباره خانه بهداشت گاومره

   
نام روستای اصلی:   گاومره
       
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد دهستان جلاوند، ، روستای گاومره
      
کد پستی:   6735144149
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    قاپ قوی ، انجیرک ، توه خشکه ، نوراز