درباره خانه بهداشت چشمه گچ

     بازدید ریاست محترم دانشگاه از مراکز شهرستان کرمانشاه 22  

نام روستای اصلی:   چشمه گچ
   
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد دهستان جلاوند، ، روستای چشمه گچ
      
کد پستی:   6735113364
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    سه چکان ، ده عباسیان ، فریاد رس