درباره خانه بهداشت خوبیاران علیا

نام روستای اصلی:   خوبیاران علیا
   
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد دهستان جلاوند، ، روستای خوبیاران علیا
      
کد پستی:   6735166145
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:      خوبیاران سفلی ، مارخور ،تلل ، جوجار