درباره خانه بهداشت کریان

   
نام روستای اصلی:   کریان
   
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد دهستان جلاوند، ، روستای کریان
      
کد پستی:   6735155156
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   سراب کریان سفلی ،  قلعه سرخ ، پیر گلی علیا ، پیر گلی سفلی ، کله زردسه