درباره خانه بهداشت میدان


   نام روستای اصلی:
   میدان
        
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد ، دهستان عثمانوند ، روستای میدان
         
کد پستی:   6716169184
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    گل جیران سید آقا ، گل جیران سید عباس ، پشتاله