درباره خانه بهداشت مسگره

   
نام روستای اصلی:   مسگره
   
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد دهستان عثمانوند، روستای مسگره
         
کد پستی:   6735169516
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    سرجوب علیا ، سرجوب سفلی ، پشت تنگ میرزا ، هزار خانی ، چشمه شاهرخ