درباره خانه بهداشت مستعلی علیا

   
نام روستای اصلی:   مستعلی علیا
   
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد دهستان عثمانوند  ، روستای مستعلی علیا
      
کد پستی:   6716115148
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    مستعلی سفلی ، زینلان سفلی ، پا قلعه خشکه رود