درباره خانه بهداشت پشت کبودجهانگیروند

   
نام روستای اصلی:   پشت کبودجهانگیروند
   
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد دهستان عثمانوند  ، روستای پشت کبودجهانگیروند
      
کد پستی:   6716176188
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    دیوان ، زرد شیخ حسن ، بیو چک تپه