درباره خانه بهداشت سرزل

   
نام روستای اصلی:   سرزل
   
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد دهستان جلاوند، ، روستای سرزل
      
کد پستی:   6735187158
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    بان رمضان ، ورگچه ، کلگ ، سجاء ،لاله بگ ، طویله گاه علیا ، طویله گاه سفلی شاه وسی ، دارونه