درباره خانه بهداشت شینه

   
نام روستای اصلی:   شینه
   
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد دهستان عثمانوند  ، روستای شینه   
       
کد پستی:   6735157116
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    شینه سردسیری ،شینه نامدار ، سرخه دره ، گور گاوان  ، سراب سرین