درباره خانه بهداشت تیامین

   
نام روستای اصلی:   تیامین
      
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد دهستان عثمانوند  ، روستای تیامین
      
کد پستی:   6716939317
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    سلاطین ، گیه در ، گلیل ، ورمله