درباره خانه بهداشت طاویران علیا

    
نام روستای اصلی:
   طاویران علیا
   
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد دهستان عثمانوند  ، روستای طاویران علیا
      
کد پستی:   6734185117
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    طاویران سفلی ، طاویران وسطی ، زینلان علیا