درباره خانه بهداشت یاریجان علیا

   
نام روستای اصلی:   یاریجان علیا
      
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد دهستان جلاوند، ، روستای یاریجان علیا
      
کد پستی:   6735149153
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    یاریجان سفلی ، ملک حسن یاریجان ، چشمه کبود علیا ، چشمه کبود سفلی ، چشمه سرخ قبر بالا ،  سگری میانرود ،میر حسن