درباره خانه بهداشت ضمیمه چنارسفلی

   
نام روستای اصلی:   چنارسفلی
   
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد  ، روستای چنارسفلی
      
کد پستی:   6735135113
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    چنار وسطی ، چنارعلیا ، چشمه کبود ، گلستان ، دوردشت ، تازه آباد ، ده موسی