درباره خانه بهداشت زینلان علیا

   
نام روستای اصلی:   زینلان علیا
   
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد دهستان جلاوند، ، روستای زینلان علیا
      
کد پستی:   6735119164
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    زینلان سفلی ، سرئیران سرقلعه ، دول معصوم ، دره بادام علیا