درباره خانه بهداشت باتمان


نام روستای اصلی:   باتمان
        
آدرس:   کرمانشاه ، دهستان راز آوران، روستای باتمان
      
کد پستی:   6718154159
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   ده خرانی