درباره خانه بهداشت کمره کره

     
نام روستای اصلی:
   کمره کره
   
آدرس:   کرمانشاه ،  دهستان راز آوران ، بخش مرکزی ، روستای کمره کره
            
کد پستی:   6718143387
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    گنداب ، چوب تاشان