درباره خانه بهداشت رازیان

نام روستای اصلی:   رازیان
   
آدرس:   کرمانشاه ، دهستان راز آوران، روستای رازیان
      
کد پستی:   6718149188
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   دولت یار قلوز سفلی ، قلوز علیا