درباره خانه بهداشت سورنی سفلی


نام روستای اصلی:   سورنی سفلی
   
آدرس:   کرمانشاه ، دهستان راز آوران، روستای سورنی سفلی
      
کد پستی:   6718185349
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت: سلطانقلی ، بهرام آباد ، سورنی علیا ، سورنی سفلی