درباره خانه بهداشت احمدوند

   
نام روستای اصلی:   احمدوند
   
آدرس:   کرمانشاه ، جاده سنندج ، قزانچی بطرف شهرک سرابله ، روستای احمدوند
      
کد پستی:   6719775784
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   2372081 - 0831
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  توللی ، سه چشمه ، دو چشمه