درباره خانه بهداشت عمله علیا

  
نام روستای اصلی:   عمله علیا
   
آدرس:   کرمانشاه ، جاده سنندج ، نرسیده به شهرک سرابله ، روستای عمله علیا
      
کد پستی:   6714197473
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  عمله سفلی ، تازه آباد خلک