درباره خانه بهداشت بریموند

     
نام روستای اصلی:   بریموند
   
آدرس:   کرمانشاه ، کیلومتر30جاده روانسر ، روستای بریموند
      
کد پستی:   67381341139
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  ریکا ، شاه رضا ، میمون باز