درباره خانه بهداشت چقاماران خضرزنده

     
نام روستای اصلی:   چقاماران خضرزنده
   
آدرس:   کرمانشاه ، کیلومتر20جاده سنندج ، روستای چقاماران خضرزنده
      
کد پستی:   6738167134
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  حجت آباد علیا ، حجت آباد سفلی ، تازه آباد ، کثیر آباد ،ولی آباد ،دولت آباد ، جعفر آباد