درباره خانه بهداشت دوچقا

   
نام روستای اصلی:   دوچقا
   
آدرس:   کرمانشاه ، جاده روانسر، سراب یاوری ، روستای دوچقا
      
کد پستی:   6714854199
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:      ملک تپه ، کلاه کبود علیا ، کلاه کبود وسطی ، کلاه کبود سفلی ، جلوگیره علیا ، جلو گیره سفلی ، سراب شله