درباره خانه بهداشت خوشینان علیا

    
نام روستای اصلی:   خوشینان علیا
   
آدرس:   کرمانشاه ، جاده روانسر، سراب یاوری ، روستای خوشینان علیا
      
کد پستی:   
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  خشینان وسطی ، خوشینان سفلی ، اکبر آباد ، هشیلان