درباره خانه بهداشت نظام آباد

    
نام روستای اصلی:   نظام آباد
   
آدرس:   کرمانشاه ، جاده سنندج ، کیلومتر6جاده تکیه ، روستای نظام آباد
      
کد پستی:   6738139116
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  جناره ، تازه آباد ، خانه خدا