درباره خانه بهداشت نوروزآباد

   
نام روستای اصلی:   نوروزآباد
   
آدرس:   کرمانشاه ، جاده روانسر، روستای نوروزآباد
      
کد پستی:   6738145138
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  رحیم آباد ، گره چقا ، باقر آباد ، رحمت آباد ، بلک کبد ، سلارآباد