درباره خانه بهداشت سرآبله

   
نام روستای اصلی:   سرآبله
   
آدرس:   کرمانشاه ، جاده سنندج ، سه راهی پاوه، روستای سرآبله
      
کد پستی:   6714798179
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  شیرعلی ، تکیه ، سیاه چقا