درباره خانه بهداشت تپه افشار

   
نام روستای اصلی:   تپه افشار
   
آدرس:   کرمانشاه ، کیلومتر 25جاده سنندج ،  روستای تپه افشار
      
کد پستی:   6738178313
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  سرکان ، گوهر چقا ، قاقلستان