درباره خانه بهداشت تاسوره جان

       
نام روستای اصلی:   تاسوره جان
   
آدرس:   کرمانشاه ، جاده سنندج ، اولین جاه آسفالت سمت راست ، روستای تاسوره جان
کد پستی:   
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت: احمد آباد علیا ، صفی آباد ،لعل آباد ، تپه سبز ، مسترخان ، میان کوه ، سلطان کوه ، سراب سبزعلی