درباره خانه بهداشت عمه

     
نام روستای اصلی:   عمه
  
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، دهستان قره سو ، روستای عمه
   
کد پستی:   6715131178
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
    
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  شادمان ، شورابه