درباره خانه بهداشت قورباغستان سفلی

     
نام روستای اصلی:   قورباغستان سفلی
      
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، دهستان قره سو ، قورباغستان سفلی
         
کد پستی:   6717975681
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   
         

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت: قورباغستان ، تیشه کن ، ماواعلیا ، ماواسفلی