درباره خانه بهداشت جامه شوران سفلی

    
نام روستای اصلی:
   جامه شوران سفلی
  
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، دهستان قره سو ، روستای جامه شوران سفلی 
   
کد پستی:   6715181114
   
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  حاجی علیان ، جامه شوران علیا ،سر جامه شوران