درباره خانه بهداشت ضمیمه کهریز

  
نام روستای اصلی:   کهریز
  
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی  ، روستای کهریز ، پل کهنه
   
کد پستی:   6715117117
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   8327633-  0831
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  بریموند ،حسین آباد