درباره خانه بهداشت کنجورسفلی

    
    
نام روستای اصلی:   کنجورسفلی
  
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، دهستان قره سو ، روستای کنجورسفلی
       
کد پستی:   6716973998
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   کنجور علیا ، چوبدراز