درباره خانه بهداشت کمرآب

     
    
نام روستای اصلی:   کمرآب
  
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، دهستان قره سو ، روستای کمرآب
   
کد پستی:   6715179113
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  سردوکانه ،دوکانه ، بلین ،هفت چشمه ، دشتله علیا ،دشتله سفلی ، سر دشتله ،سیل گیر