درباره خانه بهداشت کله هو

   
نام روستای اصلی:   کله هو
  
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، دهستان قره سو ، روستای کله هو
   
کد پستی:   6715188158
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  شیرازی علیا  ، شیرازی بوری ، شیرازی  وسطی ، انگز بان کلی کلی ،انگز بان گرمی ،سیاری مراد آباد