درباره خانه بهداشت منوچهرآباد

      
نام روستای اصلی:   منوچهرآباد
  
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، دهستان درود فرامان ، روستای منوچهر آباد
   
کد پستی:   6744137149
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  8304247
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  موریان