درباره خانه بهداشت پشته کش

   
نام روستای اصلی:   پشته کش
  
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، دهستان قره سو ، روستای پشته کش
      
کد پستی:   6715111143
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   
         

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  گوشبران ،باقله ،کبوده سفلی ، کبوده علیا ،سنگ سفید ، بالا گبری