درباره خانه بهداشت زنگیشه

  

نام روستای اصلی:   زنگیشه   
    
 آدرس : شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، دهستان قره سو ، روستای زنگیشه
    
کد پستی :      6715837365     

  
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت:

نام روستا های قمر این خانه بهداشت:   هولان ،گاوشان علیا، گاوشان  سفلی ، سیابان  ، شلان