درباره خانه بهداشت ده سفید

   
نام روستای اصلی:   ده سفید
   
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ، کیلومتر 3 جاده چهار زبر -کوزران ، روستای خوشینان علیا
      
کد پستی:   6719164114
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  گوهر آباد ،چهار زبر علیا ، ملا زمان