درباره خانه بهداشت کاشنبه چهاردانگی

 
نام روستای اصلی:   کاشنبه چهاردانگی
   
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ، کیلومتر 6 جاده چهار زبر -کوزران ، روستای کاشنبه چهاردانگی
      
کد پستی:   6719175136
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  کاشنبه دودانگی ، کاشنبه لک