درباره بهداشت خانه مریوانی بیدگل

 
نام روستای اصلی:   مریوانی بیدگل
   
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ، کیلومتر10 جاده چهار زبر -کوزران ، روستای مریوانی بیدگل
      
کد پستی:   6733146143
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  مریوانی بیدگل ، میلکه بوچان ، میلکه  باقر ، میلکه شیرخان ، تازه آباد خسرو ، مله امیر خان ، تازه آباد مریوانی