درباره بهداشت خانه زندهر

 
نام روستای اصلی:   زندهر
   
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ، کیلومتر 11  جاده چهار زبر -کوزران ، روستای زندهر
      
کد پستی:   6733139361
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  شور آباد ، نیم دانگ ، امیر آباد