درباره خانه بهداشت بابان سردار

   
نام روستای اصلی:   بابان سردار
          
آدرس:   کرمانشاه ،کوزران،  روستای بابان سردار
       
کد پستی:   6785115431
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت: خورنه علیا ،سراب تیران قدیم ، تازه آباد تیران